سینی کابل ( cable tray ) چیست ؟ چاپ

سینی کابل ( cable tray ) یا داکت فلزی جهت نگهداری و حفاظت از کابل برق و توزیع نیرو در سیم کشی برق ساختمان استفاده می گردد .

سیستم سینی کابل ( cable tray ) جایگزین مناسبی جهت سیم کشی باز می باشد .